اثرات نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر صنعت بیمه (رهیافت PMG)

by | 0 Comments | 1402/01/30

اثرات نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر صنعت بیمه (رهیافت PMG)

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات نااطمینانی سیاست­های اقتصادی( ) بر صنعت بیمه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ است. در این تحقیق برای متغیر ، یک شاخص ترکیبی شامل چهار متغیر سیاستی تعریف و محاسبه شده است. نتایج روش تخمین PMG برای هر سه مدل پژوهش حاضر نشان می­دهد که  ، حق بیمه را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می­دهد و تأثیر بلندمدت آن بیشتر از اثر کوتاه­مدت است. همچنین، متغیرهای درآمد، تحصیلات، جمعیت، شاخص توسعه مالی و کیفیت نهادی موجب افزایش حق بیمه (بصورت کلی، زندگی و غیرزندگی) شده و تأثیر آنها مثبت و معنی­دار است اما متغیر تورم تأثیر منفی و معنی­داری بر حق بیمه در تمامی مدل­های تحقیق دارد. براساس نتایج تحقیق، اتخاذ سیاست­های مناسب و پایدار اقتصادی، توجه به توسعه مالی، ارتقاء سواد مالی و کیفیت نهادها برای رونق صنعت بیمه پیشنهاد می­گردد.

اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر صنعت بیمه (رهیافت PMG)

هدف از مطالعه حاضر, بررسی اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی() بر صنعت بیمه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ است. در این تحقیق برای متغیر, یک شاخص ترکیبی شامل چهار متغیر سیاستی تعریف و محاسبه شده است. نتایج روش تخمین PMG برای هر سه مدل پژوهش حاضر نشان می دهد که, حق بیمه را در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد و تاثیر بلندمدت آن بیشتر از اثر کوتاه مدت است. همچنین, متغیرهای درآمد, تحصیلات, جمعیت, شاخص توسعه مالی و کیفیت نهادی موجب افزایش حق بیمه (بصورت کلی, زندگی و غیرزندگی) شده و تاثیر آنها مثبت و معنی دار است اما متغیر تورم تاثیر منفی و معنی داری بر حق بیمه در تمامی مدل های تحقیق دارد. براساس نتایج تحقیق, اتخاذ سیاست های مناسب و پایدار اقتصادی, توجه به توسعه مالی, ارتقاء سواد مالی و کیفیت نهادها برای رونق صنعت بیمه پیشنهاد می گردد.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی کلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post اثرات نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر صنعت بیمه (رهیافت PMG) appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close