ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی

by | 0 Comments | 1402/02/06

ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی

با توجه به جایگاه بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، بی شک مستلزم وجود زیربناهایی برای گسترش در سطح جامعه است که در این مسیر جایگاه فرهنگ به عنوان عاملی برای نهادینه کردن بیمه برای افراد جامعه مطرح می شود. توسعه به عنوان فرآیندی چند بعدی، تلاشی برای بهبود زندگی مادی و معنوی انسانی و فرهنگ به منزله بنیان زندگی فکری و معرفتی جامعه محسوب می شود. هدف از این  تحقیق بازیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی بیمه گذاران شهر نیشابور می باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی – همبستگی و علی است. جامعه ی آماری پژوهش مشتریان بیمه در شهر نیشابور بوده است که براساس جدول مورگان تعداد۳۸۴ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه ها با روش تصادفی بین آنها توزیع شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و به منظور سنجش روایی سازه، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفت. نتایج نشان می دهد که مولفه فناوری های نوین، تکریم ارباب رجوع، تنوع بیمه گری، آموزش کاربردی، تسریع در پرداخت خسارت، تبلیغات اثربخش تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه فرهنگی خرید بیمه داشته که تسریع در پرداخت خسارت، مهمترین عامل موثر برتوسعه فرهنگی خرید بیمه در بین بیمه گذاران شهر نیشابور با رویکرد مدیریت راهبردی می باشد. تبلیغات اثربخش، تکریم ارباب رجوع، فناوری نوین، تنوع بیمه گری و آموزش کاربردی در رتبه های بعدی اهمیت قرار می گیرند

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی کلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post ارزیابی عوامل موثر بر توسعه فرهنگی نیشابور در خرید بیمه با رویکرد مدیریت راهبردی appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close