برآورد تابع تقاضای بیمه حوادث

by | 0 Comments | 1402/02/28

برآورد تابع تقاضای بیمه حوادث

 در این مقاله, به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه حوادث در ایران, از مدلهای مبتنی بر داده های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دوره ۱۳۸۳-۱۳۸۸برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو, سازگاربودن برآورد های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تایید می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای بیمه حوادث در ایران, جمعیت, مقدار خسارتهای پرداختی, و درآمد هستند. بر اساس نتایج به دست آمده, کشش تقاضای بیمه حوادث نسبت به درآمد, ۰.۳۲ برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در ایران کالایی ضروری است. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مقدار خسارتهای پرداختی و جمعیت به ترتیب ۰.۱۲۷ و ۱۱.۴۲ محاسبه شده است که بر بی کشش بودن تقاضا نسبت به خسارتهای پرداختی و باکشش بودن نسبت به جمعیت دلالت دارد. از دیگر نتایج تحقیق, معنی دار نبودن اثر نرخ تورم بر تابع تقاضای بیمه حوادث است.
مقاله زیذ تقاضای جامعه را برای خدمات بیمه، در ارتباط با افزایش درآمد مورد بررسی قرار می دهد. مبنای محاسبه میزان عکس العمل تقاضای بیمه نسبت به تغییرات درآمد، کشش درآمدی بوده است که نشان می دهد اگر درآمد (بر حسب ناخالص ملی) به میزان درصد معینی افزایش یابد، تقاضا برای بیمه ( برحسب حق بیمه ها) تا چند درصد افزایش می یابد. هنگامی که کشش برابر ۱ است. رشد حق بیمه معادل رشد عمومی اقتصاد است مقادیر کشش بزرگتر از ۱ (تقاضای با کشش ) بمفهوم تغییری به نسبت بیشتر در رشد حق بیمه است و مقادیر کشش کوچکتر از یک (تقاضای بی کشش) به مفهوم تغییر به نسبت کمتر در رشد حق بیمه است. کشش منفی بدین معنی خواهد بود که تقاضا برای بیمه در شرایطی که درآمد افزایش می یابد کاهش خواهد یافت. در این مورد که حالت نسبتا بعیدی است، بیمه کالایی عادی نبوده بلکه یک کالای با مطلوبیت کمتر تلقی خواهد شد.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بازدیدها: ۰

The post برآورد تابع تقاضای بیمه حوادث appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close