بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه

by | 0 Comments | 1402/02/08

بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه

سودآوری در صنعت بیمه عاملی مهم و حیاتی برای بقا است. بدون سودآوری، حتی در صورت وجود سهم بازار بالا، به سرعت توان مانور شرکت های بیمه تحلیل میرود و پس از مدتی به دلیل عدم وجود منابع لازم برای ارائه خدمات با کیفیت و متمایز به بازار هدف ، به خصوص در شرایط رقابتی، از دست دادن تعهد کارکنان و حمایت سهامداران، کسب و کار در سراشیبی قرار خواهد گرفت. با این حال مشاهده میشود که یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد و موفقیت شرکتها به ویژه صنعت بیمه، سودآوری آن میباشد(ایرجی، ۱۳۹۳ ) در این تحقیق به بررسی اثر عوامل موثر بر سود در صنعت بیمه و چهار شرکت برتر بیمه پرداخته شده است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: سود(متغیر وابسته)، سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشتهها. دادههای مورد استفاده در این تحقیق در قالب مدل ور۶ و آزمون علیت گرنجر و با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی ایوییوز٢ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده برای صنعت بیمه به شرح ذیل می باشد: ۶- هر سه متغیر مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و اثر مثبت و مستقیم بر روی سود شرکتهای بیمه دارند. ضرایب بدست آمده متغیرهای مستقل سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشته ها در صنعت بیمه به ترتیب برابر با ۰.۱۷۴۳ ، ۰.۲۵۱۶ و ٣۴١٣٢٩ می باشند. ٢- میزان همبستگی بین سه متغیر سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشته ها با متغیر سود به ترتیب برابر با: ۰.۷۵۲۸ ، ٣۰,۸۱۰۰۲ و ۰.۷۳۹۱می باشد که از لحاظ آماری ، معنی دار می باشد. ١- بررسی علیت گرنجری نشان می دهد که، ارتباط دو سویه بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده برای چهار شرکت برتر بیمه به شرح ذیل می باشد: ۲- هر سه متغیر مورد بررسی از لحاظ آماری معنی دار بوده و اثر مثبت و مستقیم بر روی سود شرکتهای بیمه دارند. ضرایب بدست آمده متغیرهای مستقل سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشتهها در صنعت بیمه به ترتیب برابر با ۰.۰۹۴۸، ۰.۱۸۹۶ و ۰.۲۷۳۱ می باشند. ۳- میزان همبستگی بین سه متغیر سهم ثالث و مازاد، سهم درمان و سهم سایر رشته ها با متغیر سود به ترتیب برابر با: ۰.۵۶۴۷ ، ۰.۶۱۸۴ و ۰.۳۱۷۵می باشد که از لحاظ آماری ، معنی دار می باشد. ۳- بررسی علیت گرنجری نشان می دهد که ارتباط دو سویه بین متغیرهای مورد بررسی وجود دارد.

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه کلیک کنید

بازدیدها: ۱

The post بررسی اثرات نسبت های مالی بر سود در صنعت بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close