بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت های بیمه

by | 0 Comments | 1402/02/08

بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت های بیمه

چکیده:

نتایج حاصل از مطالعات تجربی در باب نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر بازدهی سهام بنگاه ها گاهی اوقات متفاوت و حتی متضاد بوده است. مطالعه احمد و همکاران ( ۲۰۱۹ ) نشان می دهد علت این امر درون زایی عوامل موثر بر بازدهی سهام است؛ به همین دلیل این مطالعه با رفع مشکل درون زایی متغیرهای توضیحی با بهره گیری از رهیافت متغیرهای ابزاری در تخمین حداقل مربعات دومرحله ای به بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام ۱۷ شرکت بیمه در ایران طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۸ می پردازد.نتایج این مطالعه نشان می دهد اندازه شرکت های بیمه، نسبت دارایی های ملموس، نرخ رشد حق بیمه و قدمت شرکت های بیمه اثر مثبت و معنی داری بر بازدهی سهام آن ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد و اثر اهرم مالی و نرخ رشد دارایی ها بر بازدهی سهام شرکت های بیمه در ایران منفی و معنی دار ارزیابی می گردد که تمامی این نتایج با تصریح صحیح مدل، منطبق بر مبانی نظری اقتصادی بوده است. همچنین نتایج حاصل از آزمون های استاک-یوگو، ضریب والد کرگ-دونالد، ضریب F اندرسون-روبین، ضریب کای دو اندرسون-روبین و آزمون ضریب لاگرانژ استاک-رایت موید مناسب بودن متغیرهای ابزاری انتخاب شده است.

خلاصه ماشینی:

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد اندازه شرکت‌های بیمه، نسبت دارایی‌های ملموس، نرخ رشد حق بیمه و قدمت شرکت‌های بیمه اثر مثبت و معنی‌داری بر بازدهی سهام آن‌ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد و اثر اهرم مالی و نرخ رشد دارایی‌ها بر بازدهی سهام شرکت‌های بیمه در ایران منفی و معنی‌دار ارزیابی می‌گردد که تمامی این نتایج با تصریح صحیح مدل، منطبق بر مبانی نظری اقتصادی بوده است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد عواملی نظیر اندازه شرکت، اهرم مالی، ساختار مالکیت، نقدینگی، حق بیمه، ضریب خسارت، میزان سرمایه و قدمت شرکت می‌توانند عوامل بالقوه مؤثر بر عملکرد و بازدهی سهام شرکت‌های بیمه باشند. برخی دیگر از مطالعات اخیر نظیر ۵ troff”/>trof 6 Ahmed”/>Ahmed”/> و لیر ۷ egegn”/>egegn”/> علاوه بر عوامل مذکور، میزان نقدینگی را نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد و بازدهی سهام شرکت‌های بیمه عنو Augustine & Nwanneka Hamadu & Mojekwu Ahmed et al Almajali et al Ostroff Ahmed Lire & Tegegn در حوزه بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی سهام شرکت‌های بیمه مطالعات گسترده‌ای انجام شده است اما نتایج حاصل از این مطالعات متفاوت و گاهی اوقات متضاد هستند. نحوه اثرگذاری اهرم مالی بر عملکرد شرکت‌های بیمه نیز همانند عامل اندازه بنگاه در مطالعات تجر ۹ =”۷۷″ Text=”Malik”/>=”77″ 10 sivam & Ayele”/ Alomari & Azzam Kaya Berteji & Hammami Berhe & Kaur Mwangi & Murigu Mazviona et al Williams Grossman & Hart Malik Sambasivam & Ayele و همکاران (۲۰۱۵) ۱ و آلوماری و ازم (۲۰۱۷) نشان می‌دهند اهرم مالی تأثیر منفی و معنی‌داری بر سودآوری و عملکرد بنگاه دارد

روزبه عیادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

بازدیدها: ۰

The post بررسی عوامل موثر بر بازدهی سهام شرکت های بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close