بیمه نامه جامع عمر و پس انداز

by | 0 Comments | 1401/11/22

بیمه نامه جامع عمر و پس انداز

بیمه نامه جامع عمر پس انداز   در میان انواع مختلف بیمه اشخاص، طرح جامع عمر و پس انداز دارای قابلیت های ویژه و منحصر به فردی می باشد، چرا که علاوه بر برخورداری از خصوصیات بیمه ای ، ماهیت تشکیل سرمایه و پس اندازی نیز دارد ، که سرمایه مذکور می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن ، هزینه ازدواج ، هزینه های تحصیلی ، هزینه بیماری های خاص ، بازنشستگی و … مورد استفاده قرار گیرد.

بیمه نامه جامع عمر و پس انداز

در میان انواع مختلف بیمه اشخاص، طرح جامع عمروپس انداز دارای قابلیت های ویژه و منحصر به فردی می باشد، چرا که علاوه بر برخورداری از خصوصیات بیمه ای، ماهیت تشکیل سرمایه و پس اندازی نیز دارد، که سرمایه مذکور می تواند برای تامین مواردی از قبیل : تهیه مسکن، هزینه ازدواج، هزینه های تحصیلی، هزینه بیماری های خاص، بازنشستگی و … مورد استفاده قرار گیرد.

ویژگی های بیمه نامه جامع عمروپس انداز

از جمله ویژگی های مهمّ بیمه جامع عمر و پس انداز که آن را از سایر بیمه ها متمایز می کند عبارتند از:

برخورداری همزمان از مزایای بیمه ای و پس اندازی
سرمایه گذاری مطمئن، سودآور و حمایت و تأمین آینده خانواده
انعطاف در انتخاب میزان حق بیمه و سرمایه
امکان تعدیل سنواتی حق بیمه و سرمایه فوت و سایر پوشش های تکمیلی
پرداخت وام به بیمه گذار یا امکان برداشت از محل اندوخته بیمه نامه
پرداخت سود مشارکت در منافع
برخورداری از معافیت های مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم:

ماده ۱۳۷: … حق بیمه های پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد .
ماده ۱۳۶ : وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می شود از پرداخت مالیات معاف است .

مدت بیمه نامه و گروههای سنی استفاده کننده از بیمه نامه جامع عمر و پس انداز

بیمه شده می تواند از بدو تولد تا ۸۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد .
مدت این بیمه نامه از ۵ تا ۳۰ سال به انتخاب بیمه گذار و با رعایت سقف سنی می باشد .

حق بیمه پرداختی بیمه گذار

مبلغ حق بیمه پرداخت شده توسط بیمه گذارتحت عنوان حق بیمه وصولی از دو بخش پس اندازی و غیر پس اندازی تشکیل شده است.

– بخش پس اندازی پس از کسر بخش غیر پس اندازی (حق بیمه های فنی، هزینه های اداری و بیمه گری، کارمزد و مالیات برارزش افزوده ) از حق بیمه وصولی، حاصل می گردد که از انباشت آن ‌به‌علاوه ‌سود فنی متعلقه ‌در هر زمان؛ اندوخته ریاضی بیمه نامه به ‌دست ‌می‌آید.

– در صورتی که در ارزیابی ریسک، صدور بیمه نامه با لحاظ اضافه نرخ تأیید شده باشد، مبلغ اضافه نرخ محاسبه شده، به هزینه های بیمه نامه افزوده و به تناسب آن اندوخته بیمه نامه کاهش خواهدیافت.

– مبلغ حق بیمه پرداختی بیمه گذارمی تواند در طول مدت قرارداد با افزایش سنواتی ۵ تا ۵۰ درصد انتخاب گردد .

• روش پرداخت حق بیمه و برخورداری از سود تشویقی

– روش پرداخت حق‌بیمه به صورت یکجا یا سالانه می‌باشد که درصورت درخواست بیمه‌گذار پرداخت حق‌بیمه سالانه به صورت اقساط ماهانه (گروهی)، دوماهه، سه‌ماهه و یا شش‌ماهه امکانپذیر می‌باشد. بدیهی‌ است درصورت پرداخت حق‌بیمه‌ به‌ صورت اقساط، هزینه تقسیط نیز‌محاسبه خواهدشد.

– چنانچه مبالغ حق‌بیمه پرداختی توسط بیمه‌گذار متناظر با حق بیمه های مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر نباشد ، اندوخته بیمه‌نامه متناسب با مبالغ پرداختی محاسبه خواهد شد.

– نظر به اینکه به مبالغ پرداختی سود روزشمار تعلق می گیرد چنانچه مبالغ زودتر از موعد مقرر پرداخت شود مشمول دریافت سود تشویقی نیز خواهد شد. بدیهی‌ است درصورت تأخیر در پرداخت حق‌بیمه، بدون اخذ جریمه دیرکرد، سود متعلقه از زمان پرداخت محاسبه گردیده و ‌اندوخته ‌بیمه‌نامه ‌مندرج در”جدول پیش‌بینی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر” متناسب با مدت تأخیرکاهش‌خواهدیافت.

– درصورت استمرار عدم پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه‌گذار، حق‌بیمه خطر فوت و پوشش‌های تکمیلی وهزینه های مربوطه ازمحل اندوخته بیمه‌نامه تامین شده و بیمه‌نامه تا آخرین روز تکافوی هزینه‌ها معتبرخواهدبود و پس از آن بیمه‌نامه معلق می‌گردد.

انواع پوشش های بیمه ای قابل ارائه در بیمه نامه جامع عمروپس انداز

علاوه بر ویژگی ممتاز سرمایه گذاری و تخصیص سود به اندوخته بیمه نامه، با هدف ترویج فرهنگ بیمه ای که مهمترین رسالت شرکتهای بیمه می باشد، این مدیریت در کنار پوشش اصلی فوت بیمه شده، پوشش های تبعی زیر را نیز طراحی نموده و به انتخاب بیمه شده و بیمه گذارارائه می نماید :

۱-پوشش اصلی بیمه عمر (فوت بیمه شده)

در این پوشش بیمه ای که پوشش اصلی بیمه نامه می باشد، بیمه گر متعهد می شود تا در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه نامه، سرمایه مورد تعهد در سال وقوع فوت را به استفاده کننده (گان) پرداخت نماید.

سرمایه فوت بیمه شده در سال اول می تواند بین ۱ تا ۴۰برابر حق بیمه اصلی باشد.
امکان افزایش سنواتی سرمایه از ۵ تا ۲۰ درصد به شرط افزایش سنواتی حق بیمه وجود دارد.
حداقل و حداکثر سن بیمه شده در این پوشش از بدو تولد تا ۸۰ سالگی می باشد.

۲-پوشش تبعی فوت در اثرحادثه

این پوشش بیمه ای، یکی از پوششهای تبعی بیمه نامه می باشد و به موجب این پوشش بیمه ای بیمه گر متعهد می شود تا درصورت فوت بیمه شده به علت حادثه، سرمایه مورد تعهد را علاوه برسرمایه فوت به استفاده کننده(گان) تعیین شده بپردازد.

تعریف حادثه مطابق آیین نامه شماره ۸۴ شورایعالی بیمه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجـی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه نامه رخ دهد و منجر به فـوت بیمه شده گـردد.

– تعهدات بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیتهای مندرج در شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه و استثنائات این پوشش ، شامل پرداخت سرمایه مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه گر و بیمه گذار منطبق با سال بیمه ای وقوع فوت بیمه شده ناشی از تحقق خطرات ذیل می باشد که به استفاده کننده(گان) درصورت فوت پرداخت می گردد :

الف ) فوت بیمه شده که به طور مستقیم ناشی از تحقق خطر حادثه طبق تعریف فوق باشد .
ب‌) همچنین تحقق خطـرات ناشی از موارد زیر نیز جزء تعهدات بیمه گر محسوب می گردد:

غرق شدن ، مسمومیت، تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسیـد
ابتلاء به هاری ، کزاز و سیاه زخم و گزیدگی
دفاع مشروع بیمه شـده
اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطـر و حادثه

.ج ) علیرغم استثناء بودن ” زمین لـرزه، آتشفشان، هـدایت هرگونه موتور سیکلت دنده ای، ورزشهای رزمی و حرفه ای، شکار، ســوارکاری، قایقــرانی ، هــدایت و یا سرنشینی هواپیمای آمــوزشی اکتشـافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای )، هـدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و کایت یا سایر وسایل نقلیه پرواز بدون موتور ” ؛ با موافقت بیمه گر و اخذ حق بیمه مربوطه، این خطرات نیز قابل پوشش می باشد .
علیرغم استثناء بودن ” زمین لـرزه ، آتشفشان ، هـدایت هرگونه موتور سیکلت دنده ای ، ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، ســوارکاری ، قایقــرانی ، هــدایت و یا سرنشینی هواپیمای آمــوزشی اکتشـافی و غیرتجاری ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای ) ، هـدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات و کایت یا سایر وسایل نقلیه پرواز بدون موتور ” ؛ با موافقت بیمه گر و اخذ حق بیمه مربوطه، این خطرات نیز قابل پوشش می باشد .

– سرمایه این پوشش می تواند از یک تاچهار برابر سرمایه فوت موضوع بند یک باشد.

– این پوشش تبعی به بیمه شده با سن ۴ تا ۸۰ سال ارائه می شود .

۳- پوشش تبعی نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) بیمه شده ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد است در صورت وقوع نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) بیمه شده مطابق تعریف نقص عضو در آیین نامه شماره ۸۴ شورای عالی بیمه ، که عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیتی دائم و قطعی داشته و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر باشد، سرمایه مورد تعهد در سال وقوع نقص عضو و ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) را پرداخت نماید.

سرمایه پوشش تبعی نقص عضو معادل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت موضوع بند یک بیمه نامه می باشد .
این پوشش تبعی به بیمه شده با سن ۴ تا ۸۰ سال ارائه می شود .

۴- پوشش تبعی هزینه پزشکی ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد به جبران هزینه های پزشکی که عبارت است از هزینه هایی که بیمه شده یا بیمه گذار به علت تحقق خطرات موضوع بیمه نامه ، بابت دریافت خدمات درمانی پرداخت می کنند.

چنانچه بیمه شده از سهم سایر بیمه گران استفاده نماید، معاف از فرانشیز خواهد بود.

هزینه پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورتحساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه پزشکی مورد تعهد بیمه گر هر کدام که کمتر باشد ، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پرداخت هزینه ، صورتحساب آن به بیمه گر تسلیم شده باشد ، پرداخت می شود .
مجموعه حوادثی که در هفت روز متوالی اتفاق افتد یک حادثه محسوب می شود .
بیمه گر می تواند اسناد و مدارک پزشکی را بررسی و در مورد چگونگی درمان و معالجه بیمه شده تحقیق نماید .
هزینه انتقال بیمه شده به منظور معالجه در مواردی که طبق تشخیص پزشک معالج جنبه اورژانس داشته و یا امکان معالجه وی در محل وقوع حادثه نباشد ، جزء هزینه های پزشکی محسوب شده و قابل پرداخت می باشد .
این پوشش تبعی به بیمه شده با سن ۴ تا ۸۰ سال ارائه می شود .
فرانشیز این پوشش معادل ۱۰ درصد هزینه پزشکی تأیید شده و حداقل ۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۵- پوشش تعبی بیماری های خاص بیمه نامه جامع عمر پس انداز

بیماری های تحت پوشش این بیمه نامه عبارتند از هر گونه عارضه جسمی و یا اختلال در اعمال طبیعی اعضا و جهاز مختلف بدن که ناشی از بروز سکته قلبی ، سکته مغزی ، جراحی بای پس عروق کرونر، سرطان ، پیوند ارگان های حیاتی بدن ، آنوریسم عروق بزرگ ، کاردیومیوپاتی ، بیماری‌های التهابی ، عفونی قلب ، کما ، آلزایمر، بیماری زوال عقل ، فلج اندام‌ها ، آنسفالیت باکتریال و ویرال حاد ، میاستنی گراویس ، تومورهای خوش خیم مغزی ، جراحی‌ دریچه‌های قلب ، اعمال تهاجمی قلب (کرونری) آنژیوپلاستی ، قراردادن پیس میکر، کوآرکتاسیون آئورت ، عفونتHIV، بیماری پارکینسون ، هپاتیتB ، هپاتیت C، مننژیت ، نارسایی حاد برق‌آسای کبد ،MS، نارسایی حاد کلیه ، بیماری‌های اختلال عصبی و حرکتی ، نابینائی کامل ، ناشنوائی کامل ، بیماری‌های دستگاه ایمنی ، هموفیلی ، بیماری انسداد ریوی مزمن باشد.

بیمه گر طی این پوشش متعهد است در صورت ابتلای بیمه شده و یا فوت ناگهانی وی به علت یکی از بیماری های فوق الذکر و اثبات آن به وسیله آزمایش های پزشکی و با تایید پزشک معتمد بیمه گر، سرمایه این پوشش را متناسب با سال ابتلا به بیماری یا فوت ، به بیمه شده یا استفاده کننده بیمه نامه پرداخت نماید.
این پوشش تکمیلی به بیمه شده ای با سن ۱۰ تا ۶۰ سال ارائه می شود .
دوره انتظار این پوشش ، شش ماه از تاریخ شروع اعتبار آن می باشد.
بیمه گذار می تواند از ۳۰ درصد تا ۵۰ درصد مبلغ سرمایه فوت تا سقف ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را انتخاب نماید.

۶- پوشش تبعی معافیت ازپرداخت حق بیمه دراثرازکارافتادگی کامل ودائم بیمه شده

این‌پوشش به ‌بیمه‌شدگان شاغل از سن حداقل ۱۸‌ تا ۶۰ سالگی تعلق‌ یافته.بیمه نامه جامع عمر پس انداز

اگر شغل بیمه‌شده دانش آموز، دانشجو، سرباز، بازنشسته و یا خانه دار باشد مشمول اطلاق شغل نخواهد بود و لذا ارائه پوشش تبعی معافیت به ایشان امکانپذیر نمی‌باشد.
اگر ازکارافتادگی بیمه‌شده ناشی از بیماری باشد، شروع بیماری منشاء ناتوانی باید یک سال پس از تاریخ شروع این پوشش باشد . به عبارت دیگر دوره انتظار پوشش تبعی معافیت از پرداخت حق‌بیمه در اثر ازکارافتادگی ناشی از بیماری بیمه‌شده یکسال می‌باشد.

۷-پوشش‌ تبعی ‌معافیت‌ ازپرداخت ‌حق‌بیمه ‌درصورت‌ فوت یا ازکارافتادگی بیمه گذاردر اثر حادثه (حامی)

یکی از دغدغه های بیمه گذاران محترم استمرار پوشش بیمه نامه در صورت فوت یا ازکارافتادگی شخص بیمه گذار به عنوان پرداخت کننده حق بیمه می باشد . به عبارت دیگر در صورت فقدان بیمه گذارو عدم پرداخت حق بیمه ، به دلیل اینکه امکان ایفای تعهدات بیمه گذاروجود ندارد، تعهدات بیمه گر نیز به تبع آن غیرقابل انجام خواهد بود .

شرکت بیمه آرمان به عنوان تنها شرکت بیمه ای با حق امتیاز انحصاری اقدام به ارائه پوشش حامی با موضوعیت معافیت از پرداخت حق بیمه دراثر فوت یا ازکارافتادگی بیمه گذاربه علت حادثه به شرح زیر نموده است.

این پوشش به تمامی بیمه گذاران شاغل (با شرایط ذیل) ارائه می گردد و از آنجاییکه هیچ گونه آنالیز ریسکی از سلامتی بیمه گذاربه عمل نمی آید لذا تعهدات آن صرفاً در صورت وقوع خطر ناشی از فوت یا ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه گذاردر اثر حادثه برقرار می گردد.

برای اخذ این پوشش ، لازم است بیمه گذارو بیمه‌شده بیمه‌نامه دو شخص متفاوت باشند و طرح حامی به همراه سایر پوشش های تبعیکه مربوط به بیمه شده می باشد خریداری می گردد و با اخذ پوشش حامی درصورت فوت یا ازکارافتادگی در اثر حادثه، بیمه نامه از پرداخت حق بیمه معاف و بیمه‌گر جانشین بیمه گذارجدید در پرداخت حق‌بیمه می‌گردد.

اگر شغل بیمه گذار،‌ دانش آموز، دانشجو، سرباز، بازنشسته و یا خانه دار باشد مشمول اطلاق شغل نخواهد بود و لذا ارائه پوشش تبعیحامی به ایشان امکانپذیر نمی‌باشد.
پوشش حامی به بیمه گذاران شاغل از سن ۱۸ تا ۶۰ سالگی تعلق می یابد
با توجه به اینکه پوشش تبعی حامی شامل دو بخش فوت و ازکارافتادگی ناشی از حادثه می‌باشد، در صورت شروع اعتبار این پوشش قبل از سن ۶۰ سالگی بیمه گذار، بعد از ۶۰ سالگی تنها بخش فوت بیمه گذارتحت پوشش می‌باشد.

تعرفه ها و روش پرداخت حق بیمه

مبلغ حق بیمه پرداخت شده به دلخواه بیمه گذار انتخاب و تحت عنوان حق بیمه وصولی از دو بخش پس اندازی و غیر پس اندازی تشکیل شده است. بخش پس اندازی پس از کسر بخش غیر پس اندازی از حق بیمه وصولی، حاصل می گردد که از انباشت آن ‌به‌علاوه ‌سود فنی متعلقه ‌در هر زمان؛ اندوخته ریاضی بیمه نامه به ‌دست ‌می‌آید.

بخش پس اندازی :

ایفای تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت به موقع حق بیمه و ایفای کامل تعهدات بیمه گذاراست . از طرفی حداکثر نرخ سود فنی برای دو سال اول مدت اعتبار بیمه نامه ۱۶ درصد، برای دو سال بعد ۱۳ درصد و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰ درصد تعیین می گردد. .
با توجه به سرمایه گذاری مناسب شرکت سهامی بیمه آرمان از محل اندوخته ریاضی بیمه گذاران، میانگین سود قطعی پرداخت شده درسنوات گذشته بیش از ۲۳ درصد بوده که مابه التفاوت آن تا سود فنی علی الحساب تحت عنوان سود مشارکت در منافع هرساله محاسبه و درحساب اندوخته بیمه گذاران منظور می گردد . شایان ذکر است گزارش سود مشارکت در منافع هر بیمه نامه در وب سایت بیمه آرمان قابل رؤیت می باشد .

قوانین و شرایط بیمه نامه

شرکت بیمه آرمان در راستای رسالت مشتری مداری و حفظ حقوق بیمه گذاران محترم ضمن اطلاع رسانی، اقدام به ارائه کلیه شرایط حاکم بر بیمه های جامع عمروپس انداز نموده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع توصیه می گردد بیمه گذاران گرامی حتما نسبت به مطالعه شرایط پیوست اقدام و در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی و پرسشی به همکاران محترم این شرکت در شبکه فروش مراجعه یا تماس حاصل فرمایند

روزبه عبادی نمین کدد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه باشما

برای خواندن مقاله بیمه جامع کلیک کنید

 

بازدیدها: ۱

The post بیمه نامه جامع عمر و پس انداز appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close