تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران

تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران

تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران

 

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اجرا و پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران انجام شده است.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته بسته جمع آوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت های بیمه ایران، آسیا، پارسیان، پاسارگاد، کوثر، البرز، دانا، تجارت نو و ما بودند که تعداد ۳۲۰ نفر به شیوه نمونه-گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق روش معادلات ساختاری و تحلیل آماری در علوم اجتماعی و نرم افزار آماری انجام شده است.یافته ها: مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی گزارش شده تمامی متغیرهای پنهان بالای ۷/۰ بود که از سازگاری درونی پرسشنامه حکایت داشت. مقدار متوسط واریانس استخراج شده (میانگین) برای متغیرهای مکنون بالاتر از ۵/۰ بود که نشان دهنده میزان همبستگی سازه با شاخص های خود است. بنابراین، روایی همگرای الگوی اندازه گیری مطلوب بود. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد پیاده سازی بیمه الکترونیک بر هر سه متغیر چابکی و ابعاد آن، مزیت رقابتی و سودآوری سازمان های بیمه تاثیر مثبت و معنی داری دارد. در این بین، تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی (β= ۰.۶۱۱) بیشتر از مزیت رقابتی(β= ۰.۴۷۶) و سودآوری (β= ۰.۲۹۹) بوده است.نتیجه گیری: اجرای اصولی و موفق بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و همچنین سودآوری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، فناوری های وب و معماری های سرویس گرا می توانند بر چابکی بیمه از طریق کاهش زمان پاسخگویی به مشتریان، ایجاد انعطاف در پاسخگویی به نیازهای بیرونی تاثیر بگذارند. از طرفی، استفاده از بیمه الکترونیک باعث می شود شرکت ها سریع تر به منابع راهبردی در بازار دست پیدا کنند و مهارت های جدید مکمل در شرکت ایجاد شود تا بتوانند برتری خود را در رقابت حفظ کنند. همچنین، پیاده سازی بیمه الکترونیک با کاهش هزینه های بوروکراسی اداری، کاهش سطوح و سلسه مراتب سازمانی، کاهش هزینه های خرید کاغذ و اقلام اداری، کاهش هزینه های پرسنلی، افزایش وصول حق بیمه، کاهش فرار و تقلب های بیمه ای و سایر موارد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر درآمدها و سودآوری شرکت تاثیر بگذارد.

سودآوری شرکتهای بیمه یکی از شاخصههای مهم رقابتپذیری در صنعت بیمه میباشد؛ ضمن اینکه
سودآوری مستقیماً با بقای شرکت مرتبط میشود. بااینحال این موضوع که کسب سودآوری شرکتهای بیمه با چه
سازوکار و استراتژیهایی به وجود میآید محل بحث و تحقیقپذیر است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر سهم بازار
بر سودآوری شرکتهای بیمه است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی
است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای بیمه فعال صنعت بیمه در ایران است. دادههای پژوهش از سالنامههای آماری
بیمه مرکزی استخراج گردید و برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدل تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و نرم افزار
AMOS، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مدل اندازهگیری شده و دادههای تجربی تفاوت
معناداری وجود دارند و مدل برازشی برای دادهها مناسب نیست؛ بنابراین از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون
فرضیات تحقیق استفاده شد. آزمون همبستگی، رابطه سهم بازار و سودآوری، رابطه نسبت سهم بازار و ضریب کل
خسارت و رابطه سهم بازار و سهم بیمه ثالث و درمان از کل پرتفوی شرکت را تأیید نکرد. در مقابل، رابطه بین
ضریب کل خسارت و سودآوری، سهم بیمه ثالث و درمان از پرتفوی و سودآوری و سهم بیمه ثالث و درمان از
پرتفوی و ضریب کل خسارت معنیدار بود.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

طراحی سایت ومیزبانی وب در کلاب هاست

برای خواندن مقاله کلیک کنید 

بازدیدها: ۰

The post تاثیر پیاده سازی بیمه الکترونیک بر چابکی، مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت های منتخب بیمه در ایران appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.