تبیین نقش باورها و اعتقادات اسلامی بر تمایل خرید بیمه عمر با تاکید بر نقش میانجی نگرش

by | 0 Comments | 1402/03/12

تبیین نقش باورها و اعتقادات اسلامی بر تمایل خرید بیمه عمر با تاکید بر نقش میانجی نگرش

مذهب و باورهای اسلامی نقش مهمی در قصد خرید محصولات مختلف دارد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر باورهای اسلامی بر نگرش مصرف کنندگان و نیت خرید بیمه عمر می پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان بیمه عمر شرکت ایران بوده اند که تعداد آنان ۱۳۷۹ نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد، بین باورهای اسلامی و نگرش نسبت به بیمه عمر، بین نگرش مصرف کننده نسبت به بیمه عمر و قصد خرید و در نهایت بین ویژگی محصول و قصد خرید رابطه مثبت و معناری وجود دارد. شرکتهای بیمه ای از یافته های این تحقیق می توانند با توجه به بخشهای مختلف بازارهای برنامه ها و استراتژی های متناسب با آن را بکار بگیرند.

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران با تاکید بر عوامل کمی درون و برون سازمانی

 هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان, توانگری مالی, متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی, متوسط نرخ بهره, نرخ تورم, و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات ۲۰ شرکت بیمه طی سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۵ به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه-ای دارد, بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این, تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند, بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره, نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بازدیدها: ۰

The post تبیین نقش باورها و اعتقادات اسلامی بر تمایل خرید بیمه عمر با تاکید بر نقش میانجی نگرش appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close