رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

by | 0 Comments | 1402/02/03

رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه

هدف این تحقیق رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تعویق خرید بیمه که تاکنون در ادبیات اهمال‌کاری پیشنهادشده‌اند، است. برای این منظور عوامل معرفی‌شده در پیشینه توسط خبرگان صنعت بیمه بازنگری و بیست مورد از آن‌ها در چهار گروه شامل عوامل جمعیت شناختی، روان‌شناختی، مهارتی و نگرشی دسته‌بندی شد. در ادامه پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در میان ۴۶ نفر از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه، و اساتید دانشگاه توزیع شد. داده‌های گردآوری‌شده به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل روان‌شناختی، نگرشی، مهارتی و جمعیت شناختی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار تعویق خرید انواع بیمه داشته‌اند. پس از اندازه‌گیری وزن نهایی عوامل مشاهده شد که تنبلی، ضعف دانش بیمه، تجربه منفی در خرید بیمه، بی‌اعتمادی به شرکت‌های بیمه، افسردگی، ضعف مسئولیت‌پذیری، رفتارهای خودشکن، سطح رفاه، سن و جایگاه اجتماعی به ترتیب بیشترین توضیح دهندگی را در رفتار تعویق و اهمال‌کاری خرید بیمه دارند.کلیدواژه‌هابیمه؛ اهمال‌کاری؛ تعویق خرید؛ رفتار مصرف‌کننده؛ رفتار خرید بیمه

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای بیمه

از آنجا که بیمه زمینه رشد، توسعه پایدار و آرامش جامعه را فراهم می آورد امری الزامی است. با توجه بهزمانبری شکل گیری تحولات، بهره گیری از تحقیقات در جهت توسعه بیمه امری الزامی است. ضرورتتوجه به توسعه تقاضای بیمه در کشورها علی الخصوص در کشور ما امری اجتناب ناپذیر است.صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از خود در ارتباط است. از جمله این محیطها می توان به محیط فرهنگی، سیاسی، تکنولوژیک و … اشاره نمود .در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق مرتبط پرداخته شد. در این تحقیق ابتدا به کمک پرسشنامهباز ، ۶۱ عامل مهم در تقاضای بیمه شناسایی شد. معیارهای حاصل شده در جدولی با طیف لیکرت بهکارشناسان و خبرگان عرضه گردید. به منظور شناسایی معیارهای تایید شده، با توجه به تعداد کم دادهها و نیز نرمال نبودن آنها از آزمون غیرپارامتریک بایونومیال استفاده شده است. از ۶۱ عامل شناساییشده، ۴۵ مولفه مورد تایید و مابقی حذف گردیدند. سپس پرسشنامه نهایی به منظور رتبه بندی متغیرهاارسال گردید. نتایج حاصل از تحقیق به کمک روش تاپسیس رتبه بندی گردید.

بازدیدها: ۱

The post رتبه‌بندی عوامل شخصی مؤثر بر تعویق خرید بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close