طراحی استراتژی‌های فروش متنوع با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه

by | 0 Comments | 1402/02/04

طراحی استراتژی‌های فروش متنوع با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه

امروزه، در محیط کسب و کار روندهای جدید اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جدیدی به راه افتاده که فضای کسب و کار را دچار تغییر نموده و چالش‌های جدیدی پیش روی کسب و کار‌ها قرار گرفته است. در نتیجه فضای رقابتی بسیار سختی برای کسب و کارها وجود دارد تا بتوانند در این شرایط خود را پایدار نگه دارند. یکی از فرآیند‌های حائز اهمیت که مبنای موفقیت کسب و کارها در این وضعیت محسوب می‌شود، فروش است و آنچه منجر به فروش بیشتر و حداکثرسازیِ سود می‌گردد، انتخاب بهترین استراتژیِ فروش بوده که در آن نوآوری بنیادی به کار رود. لذا هدف اصلی این تحقیق، طراحی استراتژی‌های فروش متنوع با استفاده از روش‌های بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده در شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری می‌باشد. این پژوهش از نقطه نظر هدف، کاربردی و نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و روش تحقیق از نوع مطالعه موردی با رویکرد کیفی است. گرد‌آوری داده‌ها از طریق پورتال داخلی و مصاحبه با کارشناسان فنی شرکت بیمه مذکور انجام گرفته است. در زمینه روش تحقیق نیز از روش‌های بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده بر رفتار خرید مشتریان استفاده شده و ترکیب رشته بیمه‌های پر فروش در مناطق مختلف، بدست آمده؛ سپس دسته‌بندی مشتریان بر اساس متغیر‌های جمعیت‌شناختی با روش خوشه‌بندی انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از ارائه پیشنهاد بهینه از ترکیب رشته بیمه‌های پر فروش از طریق روش‌های فروش متنوع در مناطق مناسب به افرادی است که احتمال خرید بالاتری نسبت به دیگران دارند که در نهایت موجب افزایش پرتفوی شرکت بیمه می‌گردد.

ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های بیمه کشور ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای

شرکت‌های بیمه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از مهمترین ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه‌ای در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی کشورها دارند، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨش‌های اﻗﺘﺼﺎدی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. از اینرو ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در این صنعت و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از تکنیک‌های ارزیابی عملکرد که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. در این مقاله با بهره‌گیری از مدل دو مرحله‌ای تحلیل پوششی داده‌های SORM-SBM ارزیابی عملکرد ۲۱ شرکت بیمه‌ای فعال در کشور ایران با شاخص‌های مالی انجام شده که علاوه بر کارایی کل، کارایی هر شرکت در دو حوزه بازاریابی و سودآوری را نیز محاسبه و نشان می‌دهد که عملکرد شرکت درصورتی کاراست که در هر دو حوزه کارا بوده باشد. همچنین مقادیر الگو نیز برای هر شرکت محاسبه و ارتباط میان این مقادیر و کارایی کل نشان داده شده است.کلیدواژه‌هاتحلیل پوششی داده‌ها؛ کارایی؛ الگویابی؛ بیمه مراجع

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بازدیدها: ۰

The post طراحی استراتژی‌های فروش متنوع با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close