نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه ارمان در دوره کووید ۱۹

by | 0 Comments | 1402/02/02

نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه ارمان در دوره کووید ۱۹

بیمه ارمان کووید ۱۹در شرایط وقوع بحران، یکی از فاکتورهایی که میتواند برای شرکتها ایجاد مزیت رقابتی کند، تجربه مشتری است. این مفهوم به شرایط زمینهای وابسته بوده و حتی به صورت ذهنی نیز به دیگران منتقل میگردد. نتایج تحقیقات نشان میدهد، رفتار مصرفکننده در این دوره دستخوش تغییرات بسیاری شده است، یکی از این تغییرات خرید اضطرابی است. هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش تجربه اشتراکی مشتری در خرید اضطرابی او در دوره کووید ۱۹ است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه ارمان در تهران بوده که از میان آنها ۳۸۴ به صورت احتمالی در دسترس انتخاب شدند. یافتههای تحقیق، مبین این امر است که اشتراک تجارب در فضای مجازی و حقیقی، اضطراب خرید را افزایش داده و قدرت تصمیمگیری عقلایی مشتری را کاهش میدهد. به خصوص اشتراک استرس تجربه شده در خرید حضوری، تجربه ناخوشایندی در دوره کووید محسوب میگردد که خرید اضطرابی را تشدید میکند. نتایج این تحقیق برای محققان این عرصه،بیمه ارمان کووید ۱۹ مدیران صنعت بیمه و تحقیقات آتی کاربردی میباش

تاثیر بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی کسب وکار  بیمه ارمان

 

امروزه، رمز موفقیت شرکت ها در ایجاد، حفظ روابط سودمند و ماندگار با مشتری و ایجاد ارزش و رضایت بیشتر برای مشتری است. هدف اصلی این پژوهش، تاثیر بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی کسب وکار در شرکت بیمه ارمان در استان چهار محال و بختیاری است. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان بیمه ارمان در استان چهارمحال و بختیاری می باشد، با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۴ نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ به تایید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان ۹۵ درصد بازاریابی خدمات بر استراتژی کسب وکار با میزان (۴۰/۰)، بازاریابی خدمات بر جذب مشتری از طریق استراتژی کسب و کار با میزان (۵۸/۰)، تبلیغات بر استراتژی کسب وکار با میزان (۵۶/۰)، تبلیغات بر جذب مشتری از طریق استراتژی کسب و کار با میزان (۴۸/۰)، فناوری اطلاعات بر استراتژی کسب وکار با میزان (۵۳/۰) و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری از طریق استراتژی کسب و کار با میزان (۵۵/۰) تاثیر مثبت دارد. با توجه به یافته ها می توان گفت بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات عواملی کارساز برای حفظ و جذب مشتری بیمه ارمان استان چهارمحال و بختیاری است.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه کلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه ارمان در دوره کووید ۱۹ appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close