نهادینه کردن شاخصهای اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری متغیر های موثردر صنعت بیمه

نهادینه کردن شاخصهای اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری متغیر های موثردر صنعت بیمه

 

درجهان توسعه یافته که اقتصادی آمیخته با تحول فناوری پیشرفته با استفاده از دانش،در جهت افزایش بهره وری در تمامی حوزه های صنعت پیش رو داریم، نهادینه کردن اقتصاد دانش محور و شاخص های آن در صنعت بیمه می تواند موجب رشد و شکوفایی آن در ابعاد مختلف شود. بر اساس نتایج بدست آمده در تحقیقات و پژهش های قبلی مولفه های اقتصاد دانش بنیان در صنعت بیمه ،در بعد سرمایه ی انسانی و فناوری ارتباطات، بیشتر از بعد زمینه ای، بعد نو آوری و کار آفرینی تاثیر گذار بوده است. هر چند با گام های آهسته، این ناهمگونی با ورود شرکت های دانش بنیان و اینشورتک ها به همراه دیجیتالی شدن تحولات در صنعت بیمه در بعد نوآوری حرکتی رو به جلو داشته است. در این مقاله که از روش مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شده، ضمن پیشنهاد در به کارگیری یک استراتژی جامع در تلفیق این شاخص ها، نتایج بدست آمده نشان می دهد با پیاده سازی ونهادینه کردن برنامه ای مدون از سوی نهاد نظارتی (ج.ا.ا ) نه تنها شاهد پیشرفت و گسترش شاخص های اقتصاد دانش بنیان در صنعت خواهیم بود، بلکه با آمیختگی و تاثیر مستقیم بر متغیر های کلان موثر در صنعت بیمه و جهشی مثبت، افزایش ضریب نفوذ بیمه را خواهیم داشت. و این چرخه با تولید ناخالص داخلی بر اقتصادی کشور نیز تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه

 توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه گذاری, می تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش, فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین, بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تامین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می رسد. در این راستا, تحقیق حاضر می کوشد تاثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی, سیستم ابداعات و نوآوری, آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به مثابه مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۲ بررسی کند. به همین منظور, مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد. نتایج نشان می دهد تاثیر مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی, سیستم ابداعات و نوآوری, آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته, تاثیر مولفه مشوق های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مولفه ها بزرگ تر بوده است. همچنین, تاثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه, نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار, منفی و معنادار و منفی و معنادار است.

بازدیدها: ۰

The post نهادینه کردن شاخصهای اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری متغیر های موثردر صنعت بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.