چالش های آموزش و توسعه ی منابع انسانی از دیدگاه مدیران صنعت بیمه

by | 0 Comments | 1402/03/18

چالش های آموزش و توسعه ی منابع انسانی از دیدگاه مدیران صنعت بیمه

پژوهش حاضر با هدف بررسی و استخراج چالش های آموزش و توسعه ی منابع انسانی از دیدگاه مدیران صنعت بیمه انجام شده است. روش این پژوهش، کیفی بوده و با تحلیل کدگذاری باز و محوری انجام شده است. جامعه پژوهش، شامل مدیران فعال و باتجربه در صنعت بیمه به تعداد ۱۶ نفر بوده و حجم نمونه نیز بر اساس روش هدفمند (داشتن اطلاعات مورد نظر درزمینه موضوع مصاحبه) و در دسترس (امکان دسترسی و انجام مصاحبه) و تا مرحله ی اشباع نظری، ۱۲ نفر تعیین شد. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که بر اساس پرسش های طراحی شده، با اعضای نمونه، انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که از دیدگاه مدیران بیمه، عوامل کمبود مدرس شایسته و توانمند، شکاف نسلی، زمینه کاری ناسازگار با خلاقیت، مقاومت در برابر به روز شدن، مشکلات مربوط به امور مالی، عدم اثربخشی بالای آموزش مجازی ، آموزش های سطحی و انتقال نامناسب دانش بیمه ای و بی انگیزگی، جزو چالش های آموزش و توسعه ی منابع انسانی، می باشد.

طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)

هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. لذا، هدف اصلی این پژوهش «طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)» می‌باشد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ نوع داده رویکردی آمیخته دارد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و متخصصان حوزه مورد پژوهش می‌باشد که برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله‌برفی استفاده شد که با ۱۷ نفر مصاحبه شده است که ۷ نفر از خبرگان دانشگاهی و ۹ نفر از متخصصان صنعت بیمه بودند. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان، کارشناس و مدیران در صنعت بیمه ایران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ۳۸۵ نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با توجه به گردآوری داده‏ها از دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسش‌نامه ۷۴ گویه‌ای محقق ساخته استفاده شد. لازم به ذکر است روایی با استفاده از روایی محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و تأیید گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش کیفی (کدگذاری نظری) و کمی (مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار Smart-Pls انجام شد.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۸۹۲۸۲

بیمه با شما

طراحی سایت ومیربانی وب درکلاب هاست

برای خواندن مقاله کلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post چالش های آموزش و توسعه ی منابع انسانی از دیدگاه مدیران صنعت بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close